სააგენტოს პროგრამები

დასაქმების ხელშეწყობა პროფესიული მომზადება / გადამზადების გზით

☑ განავითარე პროფესიული უნარები სამუშაოსთან თავსებადი სწავლებით

∎ მიიღე კვალიფიკაციის დამადასტურებელი ორენოვანი სერტიფიკატი

სტუდენტთა დასაქმების ხელშეწყობა

სწავლის პარალელურად სტუდენტების დასაქმების ხელმშემწყობი ღონისძიებების გატარებით სტუდენტებში შრომითი უნარების განვითარება და დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა

შშმ პირთა პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ხელშეწყობა

კვალიფიკაციის ამაღლება არაფორმალური განათლების გზით

ახალი დასაქმების სივრცე

დასაქმების ფორუმი