მონაცემები

დასაქმების სააგენტოს პრიორიტეტული ამოცანაა, მისი კომპეტენციისა და უფლებამოსილების ფარგლებში მაქსიმალურად უზრუნველყოს სააგენტოს სერვისებით მოსარგებლეების  ინფორმირებულობა ქვეყნის შრომის ბაზრის ტენდენციების შესახებ, რაც მნიშნველოვანია ორგანიზაციების მიერ საკადრო პოლიტიკის ეფექტური წარმართვისათვის. ამ კუთხით პარტნიორებისთვის შრომის ბაზრის მართვის ელექტრონული სისტემა მნიშვნელოვანი საინფორმაციო პლატფორმაა.

გვერდი აერთიანებს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში არსებულ ინფორმაციას,რომლის მეშვეობით მომხმარებელი სამუშაოს პერსპექტივებს, შრომის ბაზარზე სამუშაო ძალის მიწოდებას, მოთხოვნად პროფესიებსა და ეკონომიკური სექტორების მიხედვით დასაქმებისა და ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობებს გაეცნობა.

შრომის ბაზარის განახლებულ ინფორმაციასთან ხელმისაწვდომობა დაეხმარება მომხმარებელს შრომის ბაზრის ანალიზისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცეში.

მოცემულ გვერდზე ,,მონაცემები’’ ბმულების სახით თავმოყრილია საქართველოს ეკონოიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს სრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს,  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალურ ვებ გვერდებზე განთავსებული ინფორმაციაaa.